شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

Multipurpose aircraft simulator for survival at sea and airport شبیه ساز هواپیمای چند منظوره برای بقا در دریا و فرودگاه Multipurpose aircraft simulator for survival at sea and airport شبیه ساز هواپیمای چند منظوره برای بقا در دریا و فرودگاه helicopter under water escape training simulator-HUTE شبیه ساز هلیکوپتر هنگام سقوط در آب GYROSCOPE SIMULATOR شبیه ساز ژیروسکوپ خلبان GYROSCOPE SIMULATOR شبیه ساز ژیروسکوپ خلبان Simulator of rescue, rescue, fire training area (Fire Station - Fire Helicopter - Smoke Building - Fire Wall - Fire Pool - Fire Refinery - Gas Explosion - Fire Kitchen - Smoke Room - Gas Pipeline Fire - Hot Oil) شبیه ساز محوطه و ایستگاه تمرین آتش نشانی Simulator of rescue, rescue, fire training area (Fire Station - Fire Helicopter - Smoke Building - Fire Wall - Fire Pool - Fire Refinery - Gas Explosion - Fire Kitchen - Smoke Room - Gas Pipeline Fire - Hot Oil) شبیه ساز محوطه و ایستگاه تمرین آتش نشانی شبیه ساز دریای طوفانی (Wave Maker - Wind Maker - Rain Maker - Smoke & Fog Maker - firelight Maker)Storm Maker Simulator ( مجموعه طوفان ساز ) شبیه ساز دریای طوفانی (Wave Maker - Wind Maker - Rain Maker - Smoke & Fog Maker - firelight Maker)Storm Maker Simulator ( مجموعه طوفان ساز ) شبیه ساز دریای طوفانی (Wave Maker - Wind Maker - Rain Maker - Smoke & Fog Maker - firelight Maker) Storm Maker Simulator ( مجموعه طوفان ساز ) شبیه ساز دریای طوفانی (Wave Maker - Wind Maker - Rain Maker - Smoke & Fog Maker -firelight Maker) Storm Maker Simulator ( مجموعه طوفان ساز ) Hydraulic steering system simulator سیستم سکانداری هیدرولیک smoke room simulator شبیه ساز اتاق دود smoke room simulator شبیه ساز اتاق دود smoke room simulator شبیه ساز اتاق دود Fire and Extinguisher Warning Simulator شبیه ساز سیستم هشدار دهنده های آتش نشانی DIVISCOPE -Magnetic compass deflection detector دی وی اسکوپ ( انحراف یاب مغناطیسی ) DIVISCOP--Magnetic compass deflection detector دی وی اسکوپ ( انحراف یاب مغناطیسی ) Multipurpose ship simulator in storm mode at sea شبیه ساز قایق در شرایط طوفانی Multipurpose ship simulator in storm mode at sea شبیه ساز قایق در شرایط طوفانی helicopter under water escape training simulator-HUTE شبیه ساز هلیکوپتر هنگام سقوط در آب