شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین