شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

rat guard رات گارد ( تله موش کشتی )

قیمت محصول : : تماس با ما

رات گارد

RAT GUARD

يك جفت موش در مدت زمان كمي بر اثر زاد و ولد به صدها موش تبديل مي شود و اين وسيله براي جلوگيري از ورود موش به كشتي و خسارات بعدي و همچنين از ورود بيماريهاي خاص كه توسط موش انتقال مي يابد ساخته شده است . بر اساس قوانین کشتیرانی ، كشتيها در موقع تخليه و بارگيري به اسكله اتصال مي يابند كه در كنار انبارها و بنادر كه پر از موش است تنها راه ارتباطي كشتي به اسكله طنابهاي بسيار قطور مي باشد كه موش براحتي مي تواند از روي طناب عبور كرده و از كشتي به اسكله و از اسكله به كشتي تردد كرده و در انبار لانه نمايد و اين دستگاه از ورود و خروج موش جلوگيري نمايد .