این متن برای شعار شرکت می باشد

  • contact numbers
  • +98-1144740444

  • Fax numbers
  • +98-1144748770

  • E-mail
  • danesh.b.ebtekarsaz@gmail.com

  • Address
  • iran -Mazandaran - Mahmoudabad - Moallem Street - Opposite Harbdeh Road - No. 505 - Postal Code: 4631676941