شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

دوره چهارگانه ( بقا در دریا )

توضیحات تکمیلی : ناخدا نخستین در حال تمرین افسران و دانشجویان در عملیات ترک اضطراری کشتی

 

دوره چهار گانه : ( بقا در دریا )

هدف اجرای این دوره :

ارائه حداقل نیازمندیهای دوره فنون بقاء در دریا ( (SURVIVAL AT SEA برای کلیه افرادی که به شناور ملحق و یا نوعی دارای مسئولیت در راستای ایمنی افراد و شناور مربوطه می باشند. ایمنی و سلامتی افراد شاغل بر روی شناورها یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون های سازمان جهانی دریانوردی (IMO) از جمله SOLAS می باشد.

ازمان جهانی دریانوردی(IMO) در قالب کنوانسیون STCW راه کارهای لازم و نحوه ارائه آموزشهای مختلف جهت آماده کردن افراد برای احراز شرایط لازم برای اشتغال بر روی شناورها را تعیین کرده است.

کنوانسیون STCW در قسمت مورد اشاره زیر:

STCW – 78 as amended Part "A" Annex-1 section A-VI/I mandatory minimum requirement for familiarization and basic safety training and instruction for all seafarers

مطالب لازم در جهت آموزشهای مقتضی را ارائه داده است.

ایمنی وسلامت افراد حاضر بر روی شناور بستگی مستقیم به عملکرد این افراد در مقابله با حوادث ناخواسته در طی سفرهای دریایی دارد.اگر افراد به درستی آموزش دیده و بخوبی فراگرفته باشند در هنگام بروز حوادث به درستی عمل کرده و دامنه خطر را محدود و کنترل می نمایند در غیر این صورت تبعات ناشی از آن می تواند تبعات غیر قابل جبرانی برای فرد, شناور و شرکت به بار آورد واز همه مهمتر باعث آلودگی در آبها گردد.