شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز - ناخدا روزبه نخستین

دوره چهار گانه (بقا در دریا - هیوت -آتش نشانی - کمک های اولیه )

توضیحات تکمیلی : کلاس بقا در دریا : دانشجویان در حال یادگیری استفاده از جلیقه نجات در آب

دوره بقا در دریا 

هدف اجرای این دوره  :

ارائه حداقل نیازمندیهای دوره فنون بقاء در دریا ( (SURVIVAL AT SEA برای کلیه افرادی که به شناور ملحق و یا  نوعی دارای مسئولیت در راستای ایمنی افراد و شناور مربوطه می باشند.  ایمنی و سلامتی افراد شاغل بر روی شناورها یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون های سازمان جهانی دریانوردی (IMO) از جمله SOLAS می باشد.

سازمان جهانی دریانوردی(IMO)  در قالب کنوانسیون STCW راه کارهای لازم و نحوه ارائه آموزشهای مختلف جهت آماده کردن افراد برای احراز شرایط لازم برای اشتغال بر روی شناورها را تعیین کرده است.

این کنوانسیون در Resolution , 8 با عنوان ارتقاء سطح علمی ، فنی و کارآیی دریانوردان با توجه به حرفه ای بودن این شغل به اهمیت آموزشهای تخصصی مختلف برای این افراد پرداخته است.             

کنوانسیون STCW در قسمت مورد اشاره زیر:

STCW – 78 as amended Part "A" Annex-1 section A-VI/I mandatory minimum requirement for familiarization  and basic safety training and instruction for all seafarers

ایمنی وسلامت افراد حاضر بر روی شناور بستگی مستقیم به عملکرد این افراد در مقابله با حوادث ناخواسته در طی سفرهای دریایی دارد.اگر افراد به درستی آموزش دیده و بخوبی فراگرفته باشند در هنگام بروز حوادث به درستی عمل کرده و دامنه خطر را محدود و کنترل می نمایند  در غیر این صورت تبعات ناشی از آن می تواند تبعات غیر قابل جبرانی برای فرد, شناور و شرکت به بار آورد واز همه مهمتر باعث آلودگی در آبها گردد.